Xuất bản thông tin

Công khai quyết toán ngân sách quý 3 năm 2014

Công khai quyết toán ngân sách quý 3 năm 2014


Mã ch­ương : 622 .            

   Mẫu số: 02-SDKP/ĐVDT

Đơn vị  : Trường Tiểu học Bình Khê I

 

 

 

 

                ( Ban hành theo TT số : 61/2014/TT-BTC  của BTC

Mã số: VQHNS  : 110 0054 .          
Mã cấp NS :  13                      

BẢNG CÔNG KHAI DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

                                 Quý III năm 2014    
                           
Mã  Mã  DT năm  Dự toán giao Dự toán năm nay Dự toán được Dự toán đã sử dụng DT đã sử dụng DT  Dự toán
nguồn ngành CTMT, trước chuyển  đầu năm Trong Luỹ kế đến SD trong Trong SD đầu kỳ  Trong SD đến giữ còn lại
NS kinh tế DA sang   kỳ kỳ báo cáo năm kỳ báo cáo kỳ kỳ b.cáo lại  
A B C 1 2 3 4 5=4+1 6 7 8 9 10 11=5-7-9
13 492     4.077.580.000 4.077.580.000 4.077.580.000 4.077.580.000 1.280.221.100 3.045.248.545       1.032.331.455
                           
                           
Cộng   4.077.580.000 4.077.580.000 4.077.580.000 4.077.580.000 1.280.221.100 3.045.248.545       1.032.331.455