Công khai đội ngũ 2014-2015


 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG: Tiểu học Bình Khê I  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
Danh sách cán bộ,  giáo viên, nhân viên
Năm học: 2014-2015
                   
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Chức vụ    
TC ĐH
1 Đoàn Thị  Nhung 10/11/1975     x Tiểu học Hiệu trưởng    
2 Vương Văn Dần 23/9/1974     X Tiểu học Phó hiệu trưởng    
3 Nguyễn Thị Thảo 7/7/1977     X Tiểu học Phó hiệu trưởng    
4 Lê Thị Thanh Hải 6/7/1978     X Tiểu học Giáo viên - Tổ phó    
5 Phạm Thị Hiền 13/12/1959 X     Tiểu học GV -Tổ trưởng lớp 1B    
6 Nguyễn Thị Thuý 7/1/1988   X   Tiểu học GV     
7 Đường Thị Phương 7/8/1988   X   Tiểu học GV    
8 Nguyễn Thị Yến 28/7/1991   X   Tiểu học GV    
9 Hà Thị Tuyết 9/7/1961 X     Tiểu học GV     
10 Vũ Thị Thu 27/3/1963   X   Tiểu học GV     
11 Lê Hải Luyến 3/11/1959   X   Sinh hoá GV -Tổ trưởng    
12 Bùi Thị Liễu   X     Tiểu học GV     
13 Đào Thị Nga 14/8/1980   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 2Đ    
14 Ngô Thị Phượng 28/10/1978     X Tiểu học GV - Tổ phó    
15 Nguyễn Thị Nguyệt 25/1/1986   x   Tiểu học GV    
16 Phan Thị Hồng Nhung 28/7/1988     X Tiểu học GV    
17 Hoàng Thị Huyền 10/10/1986   X   Tiểu học GV    
18 Nguyễn Thuý Vân 3/12/1987     X Tiểu học GV -Chủ tịch CĐ    
19 Bùi Thanh Khoản 2/6/1960 X     Tiểu học GV     
20 Huỳnh Thị Phương Anh 10/4/1987   X   Tiểu học GV    
21 Nguyễn Thị Hương         Tiểu học GV-Tổ phó    
22 Nguyễn Thị Hà Lan 25/12/1981   x   Sinh hoá GV-Tổ trưởng    
23 Lô Duy Tân 6/2/1966     X Tiểu học GV -Trưởng ban TTND    
24 Bùi Thị Liên 26/3/1985   x   Mỹ thuật  GV-TPTĐ    
25 Trần Thị Thuỳ 4/11/1981   X   Mỹ thuật GV    
26 Nguyễn Thị Thiềm 14/2/1980     X Ngoại ngữ GV     
27 Diệp Văn Long 12/2/1988   X   CĐTD GV - Bí thư Đoàn TN    
28 Vi Thành Thái 28/8/1958 X     Tiểu học GV     
29 Nguyễn Thị Bến 20/10/1962 X        GV    
30 Nguyễn Quỳnh Ân 28/12/1985   X   Tiểu học  GV    
31 Nguyễn Thị Lý 7/6/1960 X     Tiểu học   GV    
32 Nguyễn Thị Hương 30/01/1988   x   Tiểu học   GV    
33 Lê Thị Nghiệp 2/2/1960 X     Tiểu học  GV    
34 Trần Mai Hương 26/9/1985   X   Tiểu học GV    
35 Lê Thị Thanh Huyền 5/6/1982     X KTTC Kế toán    
36 Trần Thị Linh 20/12/1986   X   TBTVTH Thiết bị thư viện    
37 Nguyễn Hồng Hương 21/2/1984   X   TCKTTC Hành chính    
38 Nguyễn Thị Quyên 9/7/1987   x   Y tế  Y tế học đường    

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: