Lịch công tác
Chủ nhật, ngày 05/04/2020
8 giờ 00

Đ/c Lê Thị Thu Hương - Hiệu trưởng: Trực trường

13 giờ 00

Đ/c Lê Thị Thu Hương - Hiệu trưởng: Trực trường

Thứ hai, ngày 06/04/2020
8 giờ 00

Đ/c Lê Thị Thu Hương - Hiệu trưởng: Trực trường

13 giờ 00

Đ/c Lê Thị Thu Hương - Hiệu trưởng: Trực trường

Thứ ba, ngày 07/04/2020
8 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thị Phượng - Phó Hiệu trưởng: Trực trường

13 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thị Phượng - Phó Hiệu trưởng: Trực trường

Thứ tư, ngày 08/04/2020
8 giờ 00

Đ/c Trần Văn Toán - Phó Hiệu trưởng: Trực trường

13 giờ 00

Đ/c Trần Văn Toán  - Phó  Hiệu trưởng: Trực trường

Thứ năm, ngày 09/04/2020
8 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thị Phượng - Phó Hiệu trưởng: Trực trường

13 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thị Phượng  - Phó  Hiệu trưởng: Trực trường

Thứ sáu, ngày 10/04/2020
8 giờ 00

Đ/c Trần Văn Toán - Phó Hiệu trưởng: Trực trường

13 giờ 00

Đ/c Trần Văn Toán - Phó Hiệu trưởng: Trực trường

Thứ bảy, ngày 11/04/2020
8 giờ 00

Đ/c Lê Thị Thu Hương - Hiệu trưởng: Trực trường

13 giờ 00

Đ/c Lê Thị Thu Hương - Hiệu trưởng: Trực trường

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 04 / 04 / 2020
8 giờ 00

Đ/c Lê Thị Thu Hương - Hiệu trưởng: Trực trường

13 giờ 00

Đ/c Lê Thị Thu Hương - Hiệu trưởng: Trực trường