Phân công chuyên môn năm học 2012-2013


 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG: Tiểu học Bình Khê I                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
                                                                  Danh sách giáo viên dạy các bộ môn
                                                                                    Năm học: 2012-2013
                   
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn học, năm học 2012-2013 Kiêm nhiệm Ghi chú
TC ĐH
1 Nguyễn Văn Bình 15/3/1959     X Tiểu học Dạy thay đ/c thanh tra   Hiệu trưởng
2 Vương Văn Dần 23/9/1974     X Tiểu học Dạy thay đ/c Chủ tịch công đoàn CNTT P.hiệu trưởng
3 Nguyễn Thị Thảo 7/7/1977     X Tiểu học Dạy thay đ/c ốm- con nhỏ Thư ký hội đồng P.hiệu trưởng
4 Nguyễn Thị Hiệm 19/10/1958 X     Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 1    
5 Phạm Thị Hiền 13/12/1959 X     Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 1 Tổ phó tổ 1  
6 Nguyễn Thị Thuý 7/1/1988   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 1    
7 Đỗ Thị Nết 26/91986   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 1    
8 Đường Thị Phương 7/8/1988   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 1    
9 Hà Thị Tuyết 9/7/1961 X     Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 2    
10 Đào Thị Nga 14/8/1980   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 2    
11 Lê Hải Luyến 3/11/1959   X   Sinh hoá GV CN -giảng dạy lớp 2 Tổ phó tổ 2-3  
12 Nguyễn Thị Tuyết 8/12/1988   x   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 2    
13 Nguyễn Quỳnh Ân 28/12/1985   x   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 2    
14 Lô Duy Tân 6/2/1966     X Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 3 Thanh tra   
15 Phạm Thị Thảo 11/2/1988   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 3    
16 Lê Thị Nghiệp 2/2/1960 X     Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 3    
17 Vũ Thị Thu 27/3/1963   X   Sinh hoá GV CN -giảng dạy lớp 3    
18 Bùi Thanh Khoản 2/6/1960 X     Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 4 Tổ phó tổ 4-5  
19 Nguyễn Thị Hương 3/6/1985   X   Tiểu học GVCN-giảng dạy lớp 4    
20 Ngô Thị Phượng 28/10/1978     X Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 4    
21 Huỳnh Thị Phương Anh 10/4/1987   x   Tiểu học GVCN-giảng dạy lớp 4    
22 Trần Mai Hương 26/9/1985   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 5    
23 Đinh Thị Khánh Ly 21/6/1981   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 5    
24 Nguyễn Thị Hà Lan 25/12/1981   X   Tiểu học GVCN- giảng dạy lớp 5 TT Tổ 4-5  
25 Nguyễn Thuý Vân 3/12/1987   X   Tiểu học GVCN- giảng dạy lớp 5 CTCĐ  
26 Vi Thành Thái 28/8/1958 x     Tiểu học GV dạy thể dục    
27 Diệp Văn Long 12/2/1988       Tiểu học GV dạy thể dục    
28 Hà Thu Hường 20/4/1983     X Ngoại ngữ GV ngoại ngữ    
29 Nguyễn Thị Thiềm 14/2/1980     X Ngoại ngữ GV ngoại ngữ    
30 Bùi Thị Liên 26/3/1985   X   Mỹ thuật Dạy mỹ thuật    
31 Trần Thị Thuỳ 4/11/1981   X   Mỹ thuật Dạy mỹ thuật    
32 Phan Thị Hồng Nhung 28/7/1988   X   Tiểu học  -giảng dạy buổi 2    
33 Lê Thị Thanh Hải 6/7/1978     X Tiểu học  -giảng dạy buổi 2    
34 Nguyễn Thị Hương 8/1/1957   x   Tiểu học  -giảng dạy buổi 2    
35 Nguyễn Thị Bến 20/10/1962 X     Tiểu học GVCN-giảng dạy buổi 2    
36 Nguyễn Thị Lý 7/6/1960 X     Tiểu học GV CN -giảng dạy trung tâm cộng đồng    
37 Nguyễn Thị Nguyệt 25/1/1986   x   Tiểu học TPTĐ    
38 Hoàng Thị Huyền 10/10/1986   x   Tiểu học  -giảng dạy buổi 2    
39 Lê Thị Thanh Huyền 5/6/1982 X     KTTC Kế toán    
40 Trần Thị Linh 20/12/1986   x   TBTVTH Thiết bị thư viện    
41 Nguyễn Hồng Hương 21/2/1984   x   TCKTTC Hành chính    
42 Nguyễn Thị Quyên 9/7/1987 X     Y tế  Y tế học đường    
                   
                   
                   
                   
              TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG  
                   
              Hiệu trưởng  
                   
              (Ghi rõ họ tên)  
                   
                   
                                                     Nguyễn Văn Bình