Asset Publisher

Chất lượng khảo sát đầu năm -năm học 2014-2015

Chất lượng khảo sát đầu năm -năm học 2014-2015


 

Xếp loại

Môn Tiếng việt

Môn toán

Số HS

Tỷ lệ

Số HS

Tỷ lệ

Loại giỏi

53

     13,5

76

19,4

Loại Khá

127

     32,5

124

31,6

Loại TB

144

     36,7

120

31

Loại yếu

68

     17,3

72

18