Asset Publisher

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2014 – 2015

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2014 – 2015


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH KHÊ I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Đông Triều, ngày 15  tháng 9 năm 2014

 

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU

NĂM HỌC 2014 – 2015

 

         

1. Các khoản thu theo quy định:

          Bảo hiểm y tế: 289.800đ/HS/năm theo công văn của BHXH.

          2. Các khoản thu theo thỏa thuận:

          - Nước uống: 7.000đ/HS/ tháng (thu theo kỳ.

          - Tiền học phí Tin học: 3.000đ/1tiết/HS x 2 tiết/tuần (thu theo tháng).

          3.  Thu xã hội hóa:

          - Nhà trường vận động tinh thần tự nguyện của các tập thể, các nhân trong và ngoài nhà trường để xây dựng quỹ xã hội hóa để mua bạt dù và sửa phòng học khu Đông Sơn.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 Đoàn Thị Nhung