Asset Publisher

Công khai hoá 2012

Công khai hoá 2012


 

TRƯỜNG TH BÌNH KHÊ I   Biểu số 2
Chương:622 loại 490 khảon 492    
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2012
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước        3,458,480,000  
I Loại 490 , khoản 492    
1 Chi thanh toán cá nhân           3,011,804,783  
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn              176,544,017  
3 Chi mua sắm, sửa chữa              257,508,000  
4 Chi khác               12,623,200  
II Loại…, khoản…    
       
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
1 Chi thanh toán cá nhân    
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác    
   
    Ngày  31  tháng 12  năm 2012  
     
    Thủ trưởng đơn vị
     
    ( Đã ký)
     
     
   

Nguyễn Văn Bình