Asset Publisher

công khai hoá 2013

công khai hoá 2013


 

TRƯỜNG TH BÌNH KHÊ I   Biểu số 2
Chương:622 loại 490 khảon 492    
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2013
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước             3,946,950,000  
I Loại 490 , khoản 492    
1 Chi thanh toán cá nhân               3,387,678,000  
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn                 160,000,000  
3 Chi mua sắm, sửa chữa                 290,000,000  
4 Chi khác                 109,272,000  
II Loại…, khoản…    
       
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
1 Chi thanh toán cá nhân    
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác    
   
    Ngày 20  tháng 01  năm 2013  
     
    Thủ trưởng đơn vị
     
    ( Đã ký)
     
     
    Nguyễn Văn Bình
         
         
         
         
         
TRƯỜNG TH BÌNH KHÊ I   Biểu số 3  
Chương:622 loại 490 khoản 492      
         
THÔNG BÁO  
DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC  
NĂM 2013  
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo Số liệu quyết toán  
quyết toán được duyệt  
A Quyết toán thu      
I Tổng số thu            3,946,950,000             3,946,950,000  
II Số thu nộp NSNN      
III Số được để lại chi theo chế độ      
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước            3,946,950,000             3,946,950,000  
I Loại 490 , khoản 492      
  - Mục:6000                  1,590,110,715                   1,590,110,715  
  - Mục:6050                       49,800,000                        49,800,000  
  - Mục:6100                  1,189,828,944                   1,189,828,944  
  -Mục 6200                       30,000,000                        30,000,000  
  - Mục 6250                       30,000,000                        30,000,000  
  - Mục 6300                     369,938,400                      369,938,400  
  - Mục 6500                       40,000,000                        40,000,000  
  - Mục 6550                       80,000,000                        80,000,000  
  - Mục 6600                       28,000,000                        28,000,000  
  - Mục 6650                       30,000,000                        30,000,000  
  - Mục 6700                       40,000,000                        40,000,000  
  - Mục 6900                     190,000,000                      190,000,000  
  - Mục 7000                     160,000,000                      160,000,000  
  - Mục 9050                       10,000,000                        10,000,000  
  - Mục 7750                     109,271,941                      109,271,941  
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)      
         
    Ngày 20  tháng 01  năm 2013  
    Thủ trưởng đơn vị  
                                     ( Đã ký)  
         
    Nguyễn Văn Bình