Asset Publisher

Thông tin lớp học năm 2013-2014

Thông tin lớp học năm 2013-2014


2. Thông tin về lớp học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại lớp

Tổng số

Chia ra

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tổng số

22

5

5

4

4

4

Chia ra: - Số lớp học 5 buổi/tuần

 

 

 

 

 

 

 - Số lớp học 6-9 buổi/tuần

22

5

5

4

4

4

 - Số lớp học 2 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

Số lớp theo loại đặc biệt

 

 

 

 

 

 

Trong TS: - Lớp ghép

 

 

 

 

 

 

 - Lớp bán trú

 

 

 

 

 

 

 - Lớp có HS khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

Số lớp theo môn học

Trong TS: - Tin học

15

 

3

4

4

4

 - Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng Anh

22

5

5

4

4

4

 - Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng Trung

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng Nga

 

 

 

 

 

 

 - Ngoại ngữ khác