Asset Publisher

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019.

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019.

Căn cứ công văn số 1010/PGD&ĐT ngày 01/10/208 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019; Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm học 2018 - 2019 tại trường nhằm nâng cao chất lượng công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.


    Phổ biến đầy đủ và kịp thời, thường xuyên các qui định pháp luật mới về giáo dục và các qui định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;Nâng cao chất lượng dạy và học, ý thức tự giác, tinh thần làm chủ tập thể, ý thức chấp hành pháp luật của CBGV,NV và học sinh.              

    Qua buổi tuyên truyền, giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nắm vững và thực hiện tốt các nội quy, quy chế của trường; tích cực tự học, tự rèn để nâng cao trình độ về mọi mặt.

Một số hình ảnh:

Cô Bùi Thị Liên - TPT Đội tuyên truyền thực hiện công tác pháp chế 

Quang cảnh học sinh toàn trường tham dự buổi tuyên truyền

= = = Trần Linh = = =