LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2013


 

      

                                  LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 /2013

1Công tác phát triển.

- Duy trì sĩ số

- Hoàn thiện điều tra phổ cập trẻ sinh năm 2012, trẻ sinh năm 2007

2. Công tác chuyên môn.

- Học chương trình  kỳ 2.

- Duy trì tốt hoạt động dạy học và nề nếp sinh hoạt chuyên môn.

- Hoàn thành tốt các cuộc thi đề ra.

Ngày tháng

Nội dung

Người phụ trách

7-8/2003

Tổ chức hội thi viết chữ đẹp cấp trường

BGH-Tổ CM

01-29/2013

- Tập luyện tham gia thi đấu điền kinh năm học 2012-2013

 

đ/c Long- Thái

04 -10/2013

-  Tiếp tục kiểm tra nề nếp các lớp

BGH +TPT

16-19

-Tham gia dự thi viết chữ đẹp cấp huyện

-Tham gia thi IOE trên mạng cấp huyện.

BGH-GV

-BGH- Đ/C Hà Hường

29-30-31

Tham gia dự thi giải điền kinh cấp huyện

BGH-GV TD

         Nơi nhận:                                                      HIỆU TRƯỞNG       

                 + Bộ phận chuyên môn                                                        

                 + Lưu VP                                             Nguyễn Văn Bình