Thời khóa biểu năm học 2014-2015


 

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2014-2015( Học kỳ II Từ ngày 05/01/2015)

 

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1A

Sáng

1

Chào cờ

MT

Toán

TD

Tập đọc

 

2

Toán

T.anh

Đạo đức

Hát

TNXH

 

3

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

 

4

Tập đọc

Tập viết

Tập đọc

Toán

Kể chuyện

 

5

 

Chính tả

 

 

Sinh hoạt

 

Chiều

1

 

 

T.anh

 

T.công

 

2

 

 

Toán

 

T.việt

 

3

 

 

T.việt

 

Toán

 

4

 

 

T.việt

 

TV

 

1B

Sáng

1

Chào cờ

Toán

Toán

Chính tả

Học vần

 

2

Toán

MT

Học vần

TD

TNXH

 

3

Tập đọc

T.anh

Đạo đức

Hát

Học vần

 

4

Tập đọc

Tập viết

Học vần

Toán

Kể chuyện

 

5

 

Chính tả

 

 

Sinh hoạt

 

 

 

Chiều

1

 

 

Toán

 

T.việt

 

2

 

 

T.anh

 

T.công

 

3

 

 

T.việt

 

TV

 

4

 

 

T.việt

 

Toán

 

1C

Sáng

1

Chào cờ

Toán

Toán

Hát

Tập đọc

 

2

Toán

Tập viết

Tập đọc

Toán

Tập đọc

 

3

Tập đọc

MT

Tập đọc

TD

Kể chuyện

 

4

Tập đọc

T.anh

Đạo đức

Chính tả

TNXH

 

5

 

Chính tả

 

 

Sinh hoạt

 

Chiều

1

 

 

Toán

 

T.việt

 

2

 

 

T.việt

 

Toán

 

3

 

 

T.anh

 

T.công

 

4

 

 

T.việt

 

TV

 

1D

Sáng

1

Chào cờ

Toán

Toán

T.anh

Tập đọc

 

2

Toán

Tập viết

Tập đọc

Toán

Tập đọc

 

3

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

T.công

 

4

Tập đọc

T.anh

Đạo đức

MT

Kể chuyện

 

5

Hát

 

 

 

Sinh hoạt

 

Chiều

1

Toán

 

 

 

Toán

 

2

T.việt

 

 

 

T.việt

 

3

T.việt

 

 

 

TNXH

 

4

 

 

 

 

TD

 

Sáng

1

Toán

Toán

Toán

Toán

TNXH

 

2

Tập đọc

Tập viết

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

 

3

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Tập đọc

Kể chuyện

 

4

Hát

Đạo đức

TD

T.công

Sinh hoạt

 

5

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

Toán

 

Toán

 

 

 

2

T.việt

 

MT

 

 

 

3

T.anh

 

T.việt

 

 

 

4

T.anh

 

T.việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

2A

Chiều

1

Tập đọc

Đạo đức

Hát

TNXH

TA

2

Tập đọc

TA

Tập đọc

Toán

C.tả

3

Toán

Toán

Toán

Kể chuyện

TLV

4

Chào cờ

Chính tả

LTvà câu

Tập viết

Toán

5

 

TD

Thủ công

TD

Sinh hoạt

Sáng

1

 

TV

 

Vẽ

 

2

 

Toán

 

Toán

 

3

 

T.việt

 

T.việt

 

4

 

 

 

TV

 

2B

Chiều

1

Tập đọc

TA

Tập đọc

Toán

C.tả

2

Tập đọc

Đạo đức

Hát

TNXH

TA

3

Toán

TD

Thủ công

TD

TLV

4

Chào cờ

Toán

Toán

Kể chuyện

Toán

5

 

Chính tả

LTvà câu

Tập viết

Sinh hoạt

Sáng

 

 

1

Vẽ

 

TV

 

 

2

Toán

 

Toán

 

 

3

T.việt

 

TV

 

 

 

TV

 

 

 

 

2C

Chiều

1

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Toán

C.tả

2

Tập đọc

TD

Thủ công

TNXH

TLV

3

Toán

Đạo đức

Hát

TD

TA

4

Chào cờ

TA

Toán

Kể chuyện

Toán

5

 

Toán

LTvà câu

Tập viết

Sinh hoạt

Sáng

1

 

TV

 

Toán

 

2

 

Toán

 

Vẽ

 

3

 

T.việt

 

TV

 

4

 

 

 

TV

 

2D

Chiều

1

Tập đọc

TD

Thủ công

TD

C.tả

2

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Toán

TLV

3

Toán

Toán

Toán

TNXH

Toán

4

Chào cờ

Đạo đức

LTvà câu

Kể chuyện

TA

5

 

TA

Hát

Tập viết

Sinh hoạt

Sáng

1

 

TV

 

Toán

 

2

 

Toán

 

TV

 

3

 

T.việt

 

Vẽ

 

4

 

 

 

TV

 

Sáng

1

Chào cờ

Đạo đức

Tập đọc

TNXH

TA

2

Hát

Chính tả

Vẽ

TA

C.tả

3

Tập đọc

Toán

Toán

Tập viết

TLV

4

Tập đọc

TD

LTvà câu

Toán

Toán

5

Toán

 

 

K.chuyện

Sinh hoạt

 

Chiều

1

TV

 

 

 

Thủ công

2

Toán

 

 

  

TD

3

T.việt

 

 

 

Toán

4

TV

 

 

 

TV

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

3A

Sáng

1

Chào cờ

TNXH

TNXH

HĐGD Đạo đức

Tiếng việt

2

Tiếng việt

HĐGD thể chất

Tiếng việt

HĐGD Thủ công

Tiếng việt

3

Tiếng việt

Tiếng việt

HĐGD

M.thuật

Tiếng việt

Toán

4

Toán

Tiếng việt

Toán

Toán

Sinh hoạt

5

 

Toán

Hát

 

 

Chiều

1

T.anh

Tin

 

T.anh

 

2

Toán

Tin

 

HĐGD thể chất

 

 

3

T.việt

 

 

T.việt

 

4

T.việt

 

 

Toán

 

3B

Sáng

1

Chào cờ

TD

M.thuật

HĐGD Thủ công

 

Tiếng việt

2

Toán

Toán

Tiếng việt

HĐGD

Đạo đức

Tiếng việt

3

Tiếng việt

Tiếng việt

Hát

Tiếng việt

Toán

4

Tiếng việt

Tiếng việt

TNXH

Toán

 

5

Toán

TNXH

Toán

 

Sinh hoạt

Chiều

1

 

 

 

HĐGD thể chất

 

2

T.anh

 

 

T.anh

 

3

T.việt

Tin

 

T.việt

 

4

T. việt

Tin

 

Toán

 

3C

Sáng

1

Chào cờ

HĐGD thể chất

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

2

Tiếng việt

Tiếng việt

M.thuật

HĐGD Thủ công

Tiếng việt

3

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

HĐGD

Đạo đức

Toán

4

Toán

Toán

Hát

Toán

Sinh hoạt

5

 

TNXH

TNXH

 

 

Chiều

1

Toán

 

 

T.việt

Tin

2

T.anh

 

 

Toán

Tin

3

T.việt

 

 

T.anh

 

 

 

4

HĐGD thể chất

 

 

T.việt

 

3D

Sáng

1

Chào cờ

Tiếng việt

M.thuật

Tiếng việt

Tiếng việt

2

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Toán

3

Hát

Toán

Toán

TNXH

Tiếng việt

4

Toán

TD

TNXH

HĐGD Thủ công

Sinh hoạt

5

Tiếng việt

 

 

 

HĐGD

Đạo đức

Chiều

1

Toán

 

 

 

T.anh

2

T.việt

 

 

 

T.việt

3

T.anh

 

 

 

HĐGD thể chất

4

T.việt

 

 

 

Toán

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4A

Chiều

1

Lịch sử

Toán

Toán

M.thuật

TD

Tin

2

Tập đọc

TA

TLV

Địa lý

Toán

Tin

3

Toán

Khoa học

TD

Toán

TLV

 

4

Chào cờ

LT&C

LĐKT

Tập đọc

Khoa học

 

5

 

Kể chuyện

Chính tả

LT&C

Sinh hoạt

 

Sáng

1

Đạo đức

 

Toán

 

TV

 

 

2

Toán

 

TA

 

TA

 

3

TV

 

TV

 

Toán

 

4

Hát

 

 

 

 

 

4B

Chiều

1

Tập đọc

Chính tả

TD

Tập đọc

Toán

 

2

Toán

Toán

Kể chuyện

Toán

TLV

 

3

Lịch sử

LT&C

TLV

M.thuật

TD

 

4

Hát

TA

Toán

LT&C

Khoa học

 

5

Chào cờ

Khoa học

LĐKT

Địa lý

Sinh hoạt

 

Sáng

1

Đạo đức

 

Toán

 

Toán

 

2

Toán

 

TV

 

TV

 

3

TV

 

TA

 

TA

Tin

4

 

 

 

 

 

Tin

4C

Chiều

1

Lịch sử

Toán

LĐKT

Địa lý

Khoa học

 

2

 

Khoa học

TD

M.thuật

TD

 

3

Tập đọc

LT&C

Kể chuyện

Tập đọc

TLV

 

4

Toán

Chính tả

Toán

TA

Toán

 

5

Chào cờ

TA

TLV

Toán

Sinh hoạt

 

Sáng

1

 

TV

 

Toán

TA

 

2

 

Đạo đức

 

TV

Toán

 

3

 

Toán

 

LT&C

TV

 

 

 

Tin

 

Tin

Hát

 

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

5A

Sáng

1

Chào cờ

Khoa học

Khoa học

TLV

Mĩ thuật

 

2

TD

LĐKT

TD

Địa lý

Đạo đức

 

3

Lịch sử

Chính tả

Kể chuyện

Toán

TA

 

4

Toán

Toán

Toán

TA

Toán

 

5

Tập đọc

LT&C

Tập đọc

LT&C

TLV

 

Chiều

1

TA

Hát

TV

 

Toán

 

2

TV

Toán

TV

 

Toán

 

3

TV

Toán

Tin

 

TV

 

4

Tin

TV

 

 

Sinh hoạt

 

5B

Sáng

1

Chào cờ

Chính tả

Khoa học

Địa lý

Đạo đức

 

2

Lịch sử

Toán

TD

TA

Mĩ thuật

 

3

TD

LT&C

Toán

Toán

Toán

 

4

Toán

LĐKT

Tập đọc

LT&C

TLV

 

5

Tập đọc

Khoa học

Kể chuyện

TLV

Sinh hoạt

 

Chiều

1

Hát

 

Toán

 

TA

 

2

Toán

 

TV

 

TA

 

3

TV

 

 

 

Toán

 

4

 

 

Tin

 

TV

 

5

Tin

 

 

 

 

 

5C

Sáng

1

Chào cờ

LĐKT

Tập đọc

TA

TLV

 

2

Tập đọc

Khoa học

Toán

TLV

Toán

 

3

Toán

Chính tả

TD

Toán

Mĩ thuật

 

4

TD

Toán

TA

LT&C

Sinh hoạt

 

5

Lịch sử

LT&C

Khoa học

Địa lý

Đạo đức

 

 

Chiều

1

 

TA

Toán

Toán

 

 

2

 

Toán

TV

TV

 

 

3

 

TV

Kể chuyện

Tin

 

 

4

 

 

Hát

Tin

 

 

                                                                       

                                                                                                  Phó hiệu trưởng

                                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                              Nguyễn Thị Thảo

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: