Công khai chất lượng GD cuối năm 2012-2013


 

3. Đánh giá học sinh        
             
Môn học Tổng số Chia ra
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I. Xếp loại hạnh kiểm
Tổng số 515 98 89 92 128 108
Chia ra: - Thực hiện đầy đủ 515 98 89 92 128 108
 - Chưa thực hiện đầy đủ            
II. Xếp loại học lực            
Toán 515 98 89 92 128 108
Chia ra: - Giỏi 255 55 45 51 53 51
 - Khá 147 24 25 25 45 28
 - Trung bình 111 17 19 16 30 29
 - Yếu 2 2        
Tiếng Việt 515 98 89 92 128 108
Chia ra: - Giỏi 190 44 39 37 34 36
 - Khá 204 36 26 36 67 39
 - Trung bình 119 16 24 19 27 33
 - Yếu 2 2        
Đạo đức 515 98 89 92 128 108
Chia ra:  - Hoàn thành tốt 275 46 53 53 72 51
 - Hoàn thành 240 52 36 39 56 57
 - Chưa hoàn thành            
Tự nhiên - Xã hội 279 98 89 92 x x
Chia ra:  - Hoàn thành tốt 142 40 47 55 x x
 - Hoàn thành 137 58 42 37 x x
 - Chưa hoàn thành         x x
Khoa học 236 x x x 128 108
Chia ra: - Giỏi 100 x x x 41 59
 - Khá 101 x x x 59 42
 - Trung bình 35 x x x 28 7
 - Yếu   x x x    
Lịch sử & Địa lý 236 x x x 128 108
Chia ra: - Giỏi 80 x x x 33 47
 - Khá 112 x x x 67 45
 - Trung bình 44 x x x 28 16
 - Yếu   x x x    
Âm nhạc 515 98 89 92 128 108
Chia ra:  - Hoàn thành tốt 163 22 26 34 44 37
 - Hoàn thành 352 76 63 58 84 71
 - Chưa hoàn thành            
Mĩ thuật 515 98 89 92 128 108
Chia ra:  - Hoàn thành tốt 137 22 24 27 33 31
 - Hoàn thành 378 76 65 65 95 77
 - Chưa hoàn thành            
Thủ công, Kỹ thuật 515 98 89 92 128 108
Chia ra:  - Hoàn thành tốt 243 44 44 53 55 47
 - Hoàn thành 272 54 45 39 73 61
 - Chưa hoàn thành            
Thể dục 515 98 89 92 128 108
Chia ra:  - Hoàn thành tốt 237 40 44 57 55 41
 - Hoàn thành 278 58 45 35 73 67
 - Chưa hoàn thành            
Ngoại ngữ 515 98 89 92 128 108
Chia ra: - Giỏi 159 27 18 36 42 36
 - Khá 207 46 31 39 58 33
 - Trung bình 147 23 40 17 28 39
 - Yếu 2 2        
Tiếng dân tộc            
Chia ra: - Giỏi            
 - Khá            
 - Trung bình            
 - Yếu            
Tin học 328     92 128 108
Chia ra: - Giỏi 125     25 45 55
 - Khá 146     40 59 47
 - Trung bình 57     27 24 6
 - Yếu            
             
Tổng hợp kết quả cuối năm 515 98 89 92 128 108
Chia ra:  - Số học sinh lên lớp 513 96 89 92 128 108
Trong đó: + HS Giỏi 196 42 42 36 35 41
 + HS Tiên tiến 177 36 23 32 54 32
 - Số học sinh thi lại            
 - Số học sinh lưu ban 2 2