Công khai CLHK2


Nội dung đánh giá Tổng số Chia ra
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
1. Xếp loại môn học            
Toán 529 132 95 118 95 89
Chia ra: - Hoàn thành 527 130 95 118 95 89
 - Chưa hoàn thành 2 2        
Tiếng Việt 529 132 95 118 95 89
Chia ra: - Hoàn thành 527 130 95 118 95 89
 - Chưa hoàn thành 2 2        
Đạo đức 529 132 95 118 95 89
Chia ra:  - Hoàn thành 529 132 95 118 95 89
 - Chưa hoàn thành            
Tự nhiên - Xã hội 132 132     x x
Chia ra:  - Hoàn thành 132 132     x x
 - Chưa hoàn thành         x x
Khoa học 184 x x x 95 89
Chia ra: - Hoàn thành 184 x x x 95 89
 - Chưa hoàn thành   x x x    
Lịch sử & Địa lí 184 x x x 95 89
Chia ra: - Hoàn thành 184 x x x 95 89
 - Chưa hoàn thành   x x x    
Âm nhạc 529 132 95 118 95 89
Chia ra:  - Hoàn thành 529 132 95 118 95 89
 - Chưa hoàn thành            
Mĩ thuật 529 132 95 118 95 89
Chia ra:  - Hoàn thành 529 132 95 118 95 89
 - Chưa hoàn thành            
Thủ công, Kĩ thuật 529 132 95 118 95 89
Chia ra:  - Hoàn thành 529 132 95 118 95 89
 - Chưa hoàn thành            
Thể dục 529 132 95 118 95 89
Chia ra:  - Hoàn thành 529 132 95 118 95 89
 - Chưa hoàn thành            
Ngoại ngữ 529 132 95 118 95 89
Chia ra: - Hoàn thành 527 130 95 118 95 89
 - Chưa hoàn thành 2 2        
Tiếng dân tộc            
Chia ra: - Hoàn thành            
 - Chưa hoàn thành            
Tin học 292     108 95 89
Chia ra: - Hoàn thành 292     108 95 89
 - Chưa hoàn thành            
2. Xếp loại năng lực 529 132 95 118 95 89
- Đạt 527 130 95 118 95 89
- Chưa đạt 2 2        
3. Xếp loại phẩm chất 529 132 95 118 95 89
- Đạt 529 132 95 118 95 89
- Chưa đạt            
             
Tổng hợp kết quả cuối năm 527 130 95 118 95 89
Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học 527 130 95 118 95 89
 - Chưa hoàn thành chương trình lớp học            
Trong đó:   + Được lên lớp 527 130 95 118 95 89
+ Ở lại lớp 2 2        
+ Rèn luyện trong hè            
Khen thưởng 388 89 74 85 65 75
- Giấy khen cấp trường 369 88 72 82 62 65
 - Giấy khen cấp trên 25 1 3 3 3 15

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu