Thống kê chất lượng năm học 2012-2013


 

 Chất lượng khảo sát đầu năm học: 2012-2013

Xếp loại

Tiếng việt

Toán

Số HS

%

Số HS

%

Giỏi

52

12 %

123

29 %

Khá

167

40 %

121

28 %

Trung bình

134

32 %

91

22 %

Yếu

66

16 %

87

21 %