Danh sách CBGV-Phân công chuyên môn năm học 2013-2014


 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
   TRƯỜNG: Tiểu học Bình Khê I                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                     
               Danh sách giáo viên dạy các bộ môn  
                        Năm học: 2013-2014  
                     
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn học, năm học 2012-2013 Kiêm nhiệm Ghi chú  
TC ĐH  
1 Nguyễn Văn Bình 15/3/1959     X Tiểu học Dạy thay đ/c thanh tra   Hiệu trưởng  
2 Vương Văn Dần 23/9/1974     X Tiểu học Dạy thay đ/c Chủ tịch công đoàn CNTT P.hiệu trưởng  
3 Nguyễn Thị Thảo 7/7/1977     X Tiểu học Dạy thay đ/c ốm- con nhỏ Thư ký hội đồng P.hiệu trưởng  
4 Lê Thị Thanh Hải 6/7/1978     X Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 1      
5 Phạm Thị Hiền 13/12/1959 X     Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 1 Tổ phó tổ 1    
6 Nguyễn Thị Thuý 7/1/1988   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 1 Tổ trưởng tổ 1    
7 Đỗ Thị Nết 26/91986   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 1      
8 Nguyễn Thị Lý 7/6/1960 X     Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 1      
9 Hà Thị Tuyết 9/7/1961 X     Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 2      
10 Đào Thị Nga 14/8/1980   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 2 Tổ phó tổ 2-3    
11 Lê Hải Luyến 3/11/1959   X   Sinh hoá GV CN -giảng dạy lớp 2 Tổ trưởng tổ 2-3    
12 Nguyễn Thị Tuyết 8/12/1988   x   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 2      
13 Nguyễn Thị Nguyệt 25/1/1986   x   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 2      
14 Lô Duy Tân 6/2/1966     X Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 3 Thanh tra     
15 Phạm Thị Thảo 11/2/1988   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 3      
16 Lê Thị Nghiệp 2/2/1960 X     Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 3      
17 Bùi Thanh Khoản 2/6/1960       Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 3      
18 Phan Thị Hồng Nhung 28/7/1988 X     Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 4 Tổ phó tổ 4-5    
19 Đinh Thị Khánh Ly 21/6/1981     X Tiểu học GVCN-giảng dạy lớp 4      
20 Vũ Thị Thu 27/3/1963   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 4      
21 Trần Mai Hương 26/9/1985   X   Sinh hoá GVCN-giảng dạy lớp 4      
22 Hoàng Thị Huyền 10/10/1986   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 5      
23 Nguyễn Thị Hà Lan 25/12/1981   x   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 5 TT Tổ 4-5    
24 Nguyễn Thuý Vân 3/12/1987   X   Tiểu học GVCN- giảng dạy lớp 5 CTCĐ    
25 Vi Thành Thái 28/8/1958   X   Tiểu học GVCN- giảng dạy lớp 5      
26 Diệp Văn Long 12/2/1988 x     Tiểu học GV dạy thể dục      
27 Hà Thu Hường 20/4/1983       Tiểu học GV dạy thể dục      
28 Nguyễn Thị Thiềm 14/2/1980     X Ngoại ngữ GV ngoại ngữ      
29 Trần Thị Thuỳ 4/11/1981     X Ngoại ngữ GV ngoại ngữ      
30 Ngô Thị Phượng 28/10/1978   X   Mỹ thuật Dạy mỹ thuật      
31 Đường Thị Phương 7/8/1988     X Tiểu học  -giảng dạy buổi 2      
32 Nguyễn Thị Hiệm 19/10/1958   X   Tiểu học  -giảng dạy buổi 2      
33 Huỳnh Thị Phương Anh 10/4/1987 X     Tiểu học  -giảng dạy buổi 2      
34 Nguyễn Thị Bến 20/10/1962   x   Tiểu học giảng dạy buổi 2      
35 Nguyễn Quỳnh Ân 28/12/1985 X     Tiểu học giảng dạy buổi 2      
36 Bùi Thị Liên 26/3/1985   x   Mỹ thuật TPTĐ      
37 Đường Thị Phương 7/8/1988   X   Tiểu học  -giảng dạy buổi 2      
38 Lê Thị Thanh Huyền 20/12/1986       KTTC Kế toán      
39 Nguyễn Hồng Hương 21/2/1984 X     TBTVTH Thiết bị thư viện      
40 Trần Thị Linh 9/7/1987   x   TCKTTC Hành chính      
41 Nguyễn Thị Quyên 3/6/1985   x   Y tế  Y tế học đường      
                     
                     
                     
                     
              TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG    
                     
              Hiệu trưởng    
                     
              (Ghi rõ họ tên)    
                     
                     
                                                     Nguyễn Văn Bình