Thời khoá biểu năm học


Thêi kho¸ biÓu khèi 1

N¨m häc 2012 - 2013

 

 

 

 

 

SètiÕt

 

Thø 2

 

Thø 3

 

Thø 4

 

Thø 5

 

Thø 6

 

1

Chµo cê

To¸n

To¸n

To¸n

To¸n

 

2

To¸n

Häc vÇn

Häc vÇn

Häc vÇn

Häc vÇn

 

3

Häc vÇn

Häc vÇn

Häc vÇn

Häc vÇn

Häc vÇn

 

4

Häc vÇn

Tin häc

TiÕng anh

Thñ c«ng

 

5

TiÕng anh

 

 

§¹o ®øc

Sinh ho¹t

 

 

SètiÕt

 

 Thø 2

 

Thø 3

 

Thø 4

 

Thø 5

 

Thø 6

 

1

TËp ®äc

KÓ chuyÖn

TËp ®äc

TËp viÕt

ChÝnh t¶

 

2

TËp ®äc

ChÝnh t¶

Tin häc

To¸n

TËp lµm v¨n

 

3

To¸n

To¸n

To¸n

TNXH

To¸n

 

4

§¹o ®øc

MÜ thuËt

LT vµ C©u

TiÕng anh

Thñ c«ng

 

5

Chµo cê

TiÕng anh

 

 

Sinh ho¹t

Thêi kho¸ biÓu khèi 2

N¨m häc 2012 - 2013

 

 

 

                          

 Thêi kho¸ biÓu khèi 3

N¨m häc 2012 - 2013

 

 

 

 

 

 

Sè tiÕt

 

Thø 2

 

Thø 3

 

Thø 4

 

Thø 5

 

Thø 6

1

Chµo cê

ChÝnh t¶

LT vµ C©u

TiÕng anh

TiÕng anh

2

TËp ®äc

TiÕng anh

MÜ thuËt

ChÝnh t¶

TËp lµm v¨n

3

KÓ chuyÖn

TËp ®äc

To¸n

To¸n

To¸n

4

To¸n

To¸n

TËp viÕt

TNXH

TNXH

5

§¹o ®øc

Tin

 

Thñ c«ng

Sinh ho¹t

 

 

Thêi kho¸ biÓu khèi 4

N¨m häc 2012 - 2013

 

 

 

 

 

SètiÕt

 

Thø 2

 

Thø 3

 

Thø 4

 

Thø 5

 

Thø 6

 

1

TËp ®äc

ChÝnh t¶

TiÕng anh

Mü thuËt

TiÕng anh

 

2

To¸n

To¸n

KÓ chuyÖn

TËp ®äc

TLV

 

3

§¹o ®øc

Khoa häc

To¸n

To¸n

To¸n

 

4

LÞch sö

LT vµ C©u

TËp lµm v¨n

§Þa lý

Khoa häc

 

5

Chµo cê

TiÕng anh

L§KT

LT vµ C©u

Sinh ho¹t

 

 

 

 

Thêi kho¸ biÓu khèi 5

N¨m häc 2012 - 2013

 

 

 

 

 

SètiÕt

 

Thø 2

 

Thø 3

 

Thø 4

 

Thø 5

 

Thø 6

 

1

Chµo cê

ChÝnh t¶

KÓ chuyÖn

TiÕng anh

TËp lµm v¨n

 

2

TËp ®äc

To¸n

Tin häc

TËp lµm v¨n

To¸n

 

3

TiÕng anh

LT vµ C©u

TËp ®äc

To¸n

Khoa häc

 

4

To¸n

L§KT

To¸n

LT vµ C©u

Mü thuËt

 

5

LÞch sö

§¹o ®øc

Khoa häc

§Þa lý

Sinh ho¹t