Chất lượng giữa kỳ I


 

Môn tiếng việt              
TT

kHỐI

LỚP

TS

LỚP

TS

HỌC SINH

TS

DỰ KT

                SỐ LƯỢNG ĐIỂM TỶ LỆ%

      9,10 7,8 5,6 <5 <TB
1 1 5 96 96 39 37 18 2 2.1
2 2 5 90 90 21 48 18 3 3.3
3 3 4 92 92 29 45 16 2 2.2
4 4 4 129 129 25 48 52 4 3.1
5 5 4 108 108 20 49 33 6 5.6
Cộng 22 515 515 134 227 137 17 3.3
2, Môn Toán                
TT

KHỐI

LỚP

TS

LỚP

TS

HỌC SINH

TS

DỰ KT

                SỐ LƯỢNG ĐIỂM
TỶ LỆ%
        9,10 7,8 5,6 <5 <TB
1 1 5 96 96 53 32 10 1 1.0
2 2 5 90 90 10 37 38 5 5.6
3 3 4 92 92 47 33 10 2 2.2
4 4 4 129 129 36 42 42 9 7.0
5 5 4 108 108 43 34 24 7 6.5
Cộng 22 515 515 189 178 124 24 4.7