Phân công chuyên môn năm học 2014-2015


 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG: Tiểu học Bình Khê I                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
                                         Phân công giảng dạy năm học 2014-2015
                                                    
                   
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công giảng dạy Kiêm nhiệm Số tiết
TC ĐH
1 Đoàn Thị  Nhung 10/11/1975     x Tiểu học Dạy thay     
2 Vương Văn Dần 23/9/1974     X Tiểu học Dạy thay  CNTT  
3 Nguyễn Thị Thảo 7/7/1977     X Tiểu học Dạy thay     
4 Lê Thị Thanh Hải 6/7/1978     X Tiểu học GV CN -giảng lớp 1A Tổ phó tổ 1 20
5 Phạm Thị Hiền 13/12/1959 X     Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 1B TT Tổ 1 20
6 Nguyễn Thị Thuý 7/1/1988   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 1C   20
7 Đường Thị Phương 7/8/1988   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 1D   20
8 Nguyễn Thị Yến 28/7/1991   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 1Đ   20
9 Hà Thị Tuyết 9/7/1961 X     Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 2A   20
10 Vũ Thị Thu 27/3/1963   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 2B   20
11 Lê Hải Luyến 3/11/1959   X   Sinh hoá GV CN -giảng dạy lớp 2C TT tổ 2-3 20
12 Bùi Thị Liễu 02/9/1963 X     Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 2D   20
13 Đào Thị Nga 14/8/1980   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 2Đ   20
14 Ngô Thị Phượng 28/10/1978     X Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 3A Tổ phó tổ 2-3 20
15 Nguyễn Thị Nguyệt 25/1/1986   x   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 3B   20
16 Phan Thị Hồng Nhung 28/7/1988     X Tiểu học Nghỉ thai sản   20
17 Hoàng Thị Huyền 10/10/1986   X   Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 3D   20
18 Nguyễn Thuý Vân 3/12/1987     X Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 4A CTCĐ 20
19 Bùi Thanh Khoản 2/6/1960 X     Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 4B   20
20 Huỳnh Thị Phương Anh 10/4/1987   X   Tiểu học GVCN-giảng dạy lớp 4C   20
21 Nguyễn Thị Hương 16/7/1987     x Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 5A Tổ phó tổ 4-5 20
22 Nguyễn Thị Hà Lan 25/12/1981   x   Sinh hoá GVCN-giảng dạy lớp 5B TT Tổ 4-5 20
23 Lô Duy Tân 6/2/1966     X Tiểu học GV CN -giảng dạy lớp 5C Thanh tra  20
24 Bùi Thị Liên 26/3/1985   x   Mỹ thuật  Dạy mĩ thuật+ TPTĐ   2
25 Trần Thị Thuỳ 4/11/1981   X   Mỹ thuật Dạy mỹ thuật+ Thủ công lớp 1   23
26 Nguyễn Thị Thiềm 14/2/1980     X Ngoại ngữ GV ngoại ngữ   23
27 Diệp Văn Long 12/2/1988   X   CĐTD GV dạy thể dục Bí thư đoàn TN 23
28 Vi Thành Thái 28/8/1958 X     Tiểu học GV dạy thể dục+ Thủ công lớp 2-3   23
29 Nguyễn Thị Bến 20/10/1962 X        Dạy bộ môn Đạo đức+ thayTổ trưởng 2-3   23
30 Nguyễn Quỳnh Ân 28/12/1985   X   Tiểu học  Dạy bộ môn Sử,Địa, LĐKT lớp 4-5và dạy cho đ/c Vân   22
31 Nguyễn Thị Lý 7/6/1960 X     Tiểu học   Dạy chế độ cho đ/c Hiền, Phương,buổi 2 đ/c Lan   11
32 Nguyễn Thị Hương 30/01/1988   x   Tiểu học   Dạy bộ môn Khoa lớp 4-5 và chế độ con nhỏ đ/c P.Anh   16
33 Lê Thị Nghiệp 2/2/1960 X     Tiểu học  Dạy bộ môn   23
34 Trần Mai Hương 26/9/1985   X   Tiểu học Dạy lớp 3C   nghỉ thai sản
35 Lê Thị Thanh Huyền 5/6/1982     X KTTC Kế toán    
36 Trần Thị Linh 20/12/1986   X   TBTVTH Thiết bị thư viện    
37 Nguyễn Hồng Hương 21/2/1984   X   TCKTTC Hành chính    
38 Nguyễn Thị Quyên 9/7/1987   x   Y tế  Y tế học đường    
39 Lê Thị Điềm 7/1962 x       Dạy bộ môn    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                     HIỆU TRƯỞNG    
              (Đã ký)    
                   
                  Đoàn Thị Nhung    

No comments yet. Be the first.